خط مشي كيفيت شركت سامان سلامت بردیا

ما معتقديم بقاي شركت در رضايتمندي مشتري و رضايتمندي مشتري در گرو برآورده سازي الزامات و خواسته هاي ايشان مي باشد.

شركت ها در نهايت متعلق به مشتريان مي باشند و افتخار آنها خدمت به ايشان است . بنابراين همه همكاران را به اجراي اصول استاندارد و سيستم مديريت كيفيت فرا مي خوانیم .

بر همين اساس و در جهت اعتلاي اين اصول در نظر داريم :

1-    محصولات و خدمات خود را با بالاترين كيفيت و كمترين هزينه با هدف جلب رضايت مشتري و اعتلاي فرهنگ مشتري گرایي ارائه نمائيم.